Polityka Prywatności

Zatwierdzono przez dyrektora UAB Vedliai
rozporządzeniem Nr D-01 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 1. Co oznacza niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej – Polityką Prywatności) określa podstawowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych, które stosowane są wobec osób odwiedzających stronę internetową https://www.jasne.pl/ (zwaną dalej – Stroną Internetową); wobec kandydatów UAB Vedliai (zwanej dalej – Jasne), wobec kandydatów na wolne miejsca pracy w Jasne; wobec uczestników, którzy biorą udział w programach Jasne organizowanych przez Jasne (zwanych dalej – Uczestnikami), wobec osób odwiedzających stronę internetową https://moje.jasne.pl/ (zwaną dalej – Stroną Produktu); wobec partnerów Jasne w projektach; wobec osób, które zwracają się do Jasne itp. Dalej w tekście Strona Internetowa i Strona Produktu razem nazywane są „Stronami”. Informacje na temat plików cookie używanych na Stronach, danych przez nie gromadzonych, osób mających do nich dostęp oraz praw użytkownika można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie na Stronach internetowych oraz Zasadach dotyczących plików cookie na Stronach produktowych.

 1. O spółce Jasne

UAB Vedliai, kod osoby prawnej (REGON): 305241691, siedziba znajduje się pod adresem ul. Šv. Stepono 25-30, Wilno, Republika Litewska, dane o spółce gromadzone są i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej. Dane kontaktowe w sprawach związanych z danymi osobowymi: e-mail witaj@jasne.pl, Nr. tel. +48731602062

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie dotyczące Ciebie informacje gromadzone przez Jasne, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia Twojej tożsamości itp. oraz przechowywane są w formie elektronicznej lub w inny sposób.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, wliczając w to, m.in. Twoje imię, nazwisko, adres, płeć, adres poczty elektronicznej czy numer telefonu, które Jasne gromadzi w celach określonych w Polityce Prywatności lub w Twojej odrębnej zgodzie lub umowie z Jasne.

 1. Czyje dane osobowe gromadzi Jasne

Potrzebujemy Twoich danych osobowych, które mogą być gromadzone w opisany poniżej sposób. W Polityce Prywatności podajemy, czego się można spodziewać, gdy Jasne gromadzi dane osobowe dotyczące:

 • osób, które biorą udział w programach Jasne organizowanych przez „Jasne”;

 • osób, które z nami współpracują (partnerów / zewnętrznych dostawców usług);

 • osób odwiedzających Strony;

 • osób, które wysłały nam zapytania;

 • kandydatów na wolne miejsce pracy.

 1. W jaki sposób Jasne otrzymuje Twoje dane osobowe

Gromadzimy Twoje dane osobowe, które nam podajesz, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe za pośrednictwem Stron lub chcąc się z nami skontaktować za pomocą podanych przez Jasne danych kontaktowych, jak również gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas programach Jasne lub kandydujesz na miejsce pracy u nas itp.

 • Gdy zawierasz umowy świadczenia usług / wspólnej działalności / inne;

 • Gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas programach Jasne;

 • Gdy podajesz nam swoje dane za pośrednictwem naszych Stron;

 • Gdy zwracasz się mailowo na adres poczty elektronicznej podany przez Jasne;

 • Gdy kandydujesz na wolne miejsce pracy;

 • Gdy je w inny sposób lub za Twoją zgodną uzyskujemy informacje od osób trzecich.

 1. Jakie dane osobowe i w jakim celu przetwarzamy

W celu koordynowania programów Jasne oraz zarejestrowania się na programy i komunikowania się w sprawie udziału w programie przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, nr. tel., nazwa miejsca pracy (szkoły), informacje dobrowolnie napisane przez nauczycieli w polu tekstowym, stanowisko, informacje dotyczące wykonywanej pracy / zawodu (np. liczba dzieci w klasie i inne), dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za miejsce pracy, inne.

Należy zaznaczyć, że Jasne usuwa zbędne dane osobowe podane przez osoby, których dane dotyczą, które nie są potrzebne do wysłania zapytania w sprawie udziału w programie Jasne oraz otrzymania odpowiedzi.

Do celów uczenia się uczestników, może być wykonywany zapis obrazu i dźwięku z zajęć, które możemy udostępniać innym Uczestnikom programu "Jasne", a także przetwarzamy następujące dane osobowe Uczestników:

 • Obraz, dźwięk, konwersacja tekstowa.

W celach współpracy / partnerskich przetwarzane są następujące dane partnerów / zewnętrznych dostawców usług:

 • imię, nazwisko, numer telefonu, miasto, adres e-mail, numer konta bankowego, dane osoby prawnej, informacje dotyczące przedstawicieli / pracowników (jeśli partner / zewnętrzny dostawca usług jest osobą prawną).

W celu zatrudnienia nowych pracowników przetwarzane są następujące dane osobowe kandydatów:

 • imię, nazwisko, CV, nr. tel., e-mail, posiadane certyfikaty, dyplom ukończenia szkoły, zdjęcie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (wcześniejsze miejsca pracy)

W celu realizowania marketingu bezpośredniego przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię, e-mail.

Logując się lub odwiedzając Stronę Internetową, automatycznie gromadzone i przetwarzane są następujące techniczne dane osobowe:

 • Data i godzina logowania / sesji;

 • Nazwa strony, która łączy się z naszą Stroną i adres uniwersalny (URL);

 • Dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia osoby odwiedzającej;

 • Dane dotyczące lokalizacji geograficznej osoby odwiedzającej;

 • inne powiązane informacje techniczne.

Ponadto następujące techniczne dane osobowe są automatycznie gromadzone i przetwarzane, gdy odwiedzający loguje się lub odwiedza Witrynę:

 • Adres IP;

 • Informacje dotyczące dostawcy usług internetowych osoby odwiedzającej.

  W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności, poinformujemy go o tym w osobnym powiadomieniu oraz, w razie potrzeby, po uzyskaniu jego odrębnej zgody na przetwarzanie.

  7. Jakie są podstawy przetwarzania zgodnego z prawem i ile czasu dane są przechowywane

 • Zawarcie i wykonywanie umowy (świadczenia usług / wspólnej działalności / udziału w programie / innej);

 • Uzasadniony interes – odpowiedzieć na Twoje zapytania, udzielić informacji, o którą nas pytasz itd.

 • Wypełnianie obowiązków ustanowionych przez akty prawne;

 • Zgoda (np. w sprawie przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, na korzystanie z wizerunku itd.).

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do osiągnięcia i realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, z uwzględnieniem charakteru świadczonych Ci usług i współpracy, za wyjątkiem przypadków, gdy dłuższe przechowywanie danych osobowych i związanych z nimi dokumentów jest wymagane przez obowiązujące akty prawne i jest niezbędne (np. obligatoryjne terminy przechowywania dokumentów księgowych i innych itp.) lub uwarunkowane przez ochronę uzasadnionych interesów administratora danych w sądach lub innych instytucjach państwowych.

Twoje dane podane nam w celach marketingu bezpośredniego są czynnie przetwarzane (wykorzystywane) przez 3 (trzy) lata po wyrażeniu przez Ciebie zgody lub do momentu jej odwołania, a następnie przechowywane są w archiwum jeszcze przez 1 (jeden) rok od chwili upłynięcia tego terminu.

Dane podane przez Uczestnika podczas rejestracji przechowywane są dotąd, dopóki trwa program, tzn. Uczestnik posiada dane logowania do platformy / programu oraz jeszcze przez 1 (jeden) rok od chwili upłynięcia tego terminu.

Zapisy wizerunku (wideo) i dźwięku Uczestnika (nauczyciela) wykorzystywane są za jego odrębną uprzednią zgodą przez 3 (trzy) lata od dnia udzielenia zgody lub anulowania jej.

Zapewniamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby nie były przechowywane nieaktualne lub niepotrzebne informacje o Tobie oraz by Twoje dane były stale aktualizowane i poprawne.

 1. Udział w rekrutacjach

Jasne gromadzi i przetwarza informacje podane w Twoim curriculum vitae i/lub liście motywacyjnym, i/lub inne informacje podane przez Ciebie podczas udziału w rekrutacji w celu brania w niej udziału. Jest to konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes, aby wybrać osoby zainteresowane, wykwalifikowane i odpowiednie na konkretne stanowisko.

Po zakończeniu rekrutacji dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani, zobowiązujemy się usunąć i/lub zniszczyć w ciągu 3 (trzy) miesiące po rekrutacji, chyba, że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane były dalej wykorzystywane do celów określonych w Twojej zgodzie.

 1. Ujawnienie danych

Dostęp do Twoich danych osobowych może mieć jedynie ograniczona liczba naszych pracowników oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne / organizacyjne / komunikacyjne / doradcze / audytowe / prawne, i tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia ich funkcji lub świadczenia usług, i wszystkie te osoby będą podlegały ścisłym wymogom dotyczącym ochrony informacji poufnych.

W przypadku, gdy nagrania audio i wideo z sesji są dokonywane w celu nauki Uczestników, takie nagrania mogą być przez nas umieszczane na Platformie w celu ułatwienia procesu nauki i udostępniane innym Uczestnikom Programu „Jasne”.

W celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności możemy przekazywać lub udostępniać Twoje dane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, które świadczą usługi i przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, interesie i na nasze zlecenie (np. dostawcy usług internetowych, wliczając w to operatora platformy Zoom, przeznaczonej do wideo rozmów, itp.). Pragniemy zaznaczyć, iż nasze podmioty przetwarzające dane przetwarzają Twoje dane wyłącznie zgodnie z jasno podanymi przez nas instrukcjami, zobowiązując się do zapewnienia danym otrzymywanym od nas do przetwarzania odpowiedniej ochrony, poufności i środków organizacyjnych i technicznych spełniających wymogi bezpieczeństwa, tak jak to zostało szczegółowo omówione w umowach, zawieranych między nami a dostawcami usług, zajmującymi się przetwarzaniem danych.

 • podmiotom, mającym prawo otrzymać informacje zgodnie z wymogami aktów prawnych (np. sądy, instytucje państwowe i samorządowe itp.), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego spełniania obowiązujących wymogów aktów prawnych.

Lista odbiorców lub kategorie odbiorców, podane w Polityce Prywatności, mogą ulec zmianie, dlatego jeśli chcesz być informowany o zmianach w odbiorcach Twoich danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym, wysyłając na adres e-mail podany w niniejszej Polityce Prywatności.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania danych osobowych, gdy:

 • informacje musimy ujawnić zgodnie z prawem, wliczając w to przypadki, gdy dane osobowe musimy ujawnić administratorowi płatności i organom ścigania w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom;

 • dane osobowe musimy ujawnić w związku z postępowaniem sądowym lub w celu uzyskania porady prawnej, lub ujawnienie ich jest konieczne do ustalenia, egzekwowania lub obrony naszych praw;

 • informacje muszą zostać ujawnione w celu ochrony naszych interesów lub interesów innych osób (np. w celu zapobiegania oszustwom);

 • informacje muszą zostać ujawnione osobie trzeciej, która w naszym imieniu świadczy usługi administracyjne lub usługi przetwarzania danych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności zobowiązujemy się do podjęcia działań w celu zapewnienia, że osoby trzecie będą chronić dane osobowe w taki sam sposób, w jaki chronimy je my, oraz powiadomienia Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności;

 • informacje muszą zostać ujawnione potencjalnemu nabywcy aktywów naszej firmy lub organizacji.

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego i (lub) organizacji międzynarodowej, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem i zagwarantujemy, by dane były przekazywane zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawę o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz inne akty prawne. Przetwarzając Twoje dane osobowe, wdrażamy środki organizacyjne i techniczne, które zapewniają ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed jakimkolwiek innym bezprawnym przetwarzaniem.

 1. Twoje prawa

W tym dziale podano informacje o przysługujących Ci prawach, związanych z przetwarzanymi przez nas Twoimi danymi osobowymi oraz o przypadkach, gdy możesz z tych praw skorzystać. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub z nich skorzystać, skontaktuj się z nami pod tym adresem e-mail: witaj@jasne.pl

Bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu wniosku, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim wnioskiem o realizację Twoich praw. W zależności od złożoności wniosku i liczby otrzymanych wniosków, wspomniany termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Jasne odmówi zrealizowania tych praw wyłącznie w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych.

 • Prawo do odwołania zgody

Jeżeli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją w każdej chwili odwołać, powiadamiając nas za pomocą e-mail: witaj@jasne.pl

 • Prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi

Chcemy, abyś w pełni zrozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i abyś nie doświadczał z tego tytułu żadnych niedogodności. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i zapytać, czy przetwarzamy jakieś Twoje dane osobowe. Jeżeli w jakikolwiek sposób przechowujemy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe, masz prawo się z nimi zapoznać. W tym celu wyślij do nas pisemną prośbę na następujący adres e-mail: witaj@jasne.pl potwierdź swoją tożsamość; składając taki wniosek przestrzegaj zasad uczciwości i rzetelności.

 • Prawo do żądania udzielenia dodatkowych informacji

Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż omówienie wszystkich możliwych sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych jest bardzo trudne. Staramy się podawać jak najjaśniejsze i jak najbardziej szczegółowe informacje oraz zobowiązujemy się do aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian w procesie wykorzystywania danych osobowych. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania Twoich danych osobowych, chętnie na nie odpowiemy lub udzielimy dodatkowych informacji, które możemy ujawnić. Jeśli masz jakieś konkretne pytania lub nie zrozumiałeś podanych informacji, skontaktuj się z nami.

 • Inne prawa

Poniżej podajemy informacje o Twoich dodatkowych prawach, z których możesz korzystać postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

 • Masz prawo poprosić nas o poprawienie wszelkich nieścisłości w posiadanych przez nas danych. W takim przypadku możemy poprosić Cię o potwierdzenie poprawionych informacji.

 • Masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Zwróć uwagę, że będziemy mogli spełnić tę prośbę tylko wtedy, gdy:

  • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np. potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby odpowiadać na Twoje e-maile);

  • gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania danych osobowych zabrania nam prawo;

  • Twoje dane osobowe nie są wymagane do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego, np. w postępowaniu sądowym.

 • Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli lub nie przetwarzali Twoich danych osobowych:

  • przez okres niezbędny do tego, abyśmy upewnili się co do dokładności Twoich danych osobowych, w przypadku wniesienia przez Ciebie roszczenia o dokładność danych;

  • gdy nasze gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale decydujesz się nie żądać usunięcia danych;

  • gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ustalenia, zrealizowania lub obrony wymogu prawnego;

  • przez okres niezbędny w celu ustalenia, czy mamy bardziej istotną podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli skorzystałeś ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Masz prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą lub w celu zawarcia umowy. Jeśli skorzystasz z tego prawa, na Twoje żądanie przeniesiemy kopię podanych przez Ciebie danych.

 • Masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych gdy takie dane wykorzystujemy do ochrony naszych uzasadnionych interesów, ale nie mamy istotnej podstawy prawnej do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych.

 1. Skargi

Jesteś dla nas ważny i ważne jest dla nas zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych. Stosujemy surowe standardy gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Dlatego bardzo poważnie traktujemy wszelkie skargi związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych i prosimy o zgłaszanie wszelkich z tym związanych problemów.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, są i (lub) mogą zostać naruszone, prosimy o natychmiastowe zwrócenie się do nas ze skargą na adres e-mail witaj@jasne.pl. Dopiero po otrzymaniu Twojej skargi zobowiązujemy się do skontaktowania z Tobą w uzasadnionym terminie i poinformowania o postępach w rozpatrywaniu skargi, a następnie również o jego wyniku.

Gdy kontaktujesz się z nami w celu złożenia skargi, Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi oraz do oceny jakości świadczonych przez nas usług. Po otrzymaniu skargi na członka naszego zespołu może być konieczne ujawnienie przez nas Twojej tożsamości tej osobie. Możesz zaznaczyć, że nie życzysz sobie, aby Twoje dane osobowe zostały ujawnione, a my postaramy się wziąć pod uwagę Twoją prośbę. Jednak rozpatrzenie skargi anonimowo nie zawsze jest możliwe.

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (ul. L. Sapiegos 17, LT-10312 Wilno, email: ada@ada.lt).

 1. Odpowiedzialność

Jesteś odpowiedzialny za poufność podanych przez siebie danych oraz za wszelkie działania (przekazywanie danych, złożone zamówienia itp.) wykonywane na naszych Stronach Internetowych. Jesteś odpowiedzialny za to, by informacje, które nam podajesz, były dokładne, poprawne i kompletne. Jeśli podane przez Ciebie dane ulegną zmianie, musisz niezwłocznie nas o tym powiadomić za pomocą e-mail witaj@jasne.pl. My w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ciebie w wyniku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych lub niepoinformowania nas o ich zmianie.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy w każdej chwili zaktualizować lub zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Taka zaktualizowana lub zmieniona Polityka Prywatności zacznie obowiązywać od chwili jej opublikowania na naszych Stronach Internetowych.

Gdy zaktualizujemy Politykę Prywatności, powiadomimy Cię o, naszym zdaniem, istotnych zmianach, publikując je na Stronach Internetowych. Podana na dole Polityki Prywatności „Data aktualizacji” wskazuje, kiedy Polityka Prywatności była ostatnio aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce 10 marca 2022 r.